پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرویس ثبت نام مشمولین

                                             تاریخ بازنگری : 02/02/1390  عنوان :
  نظام وظيفه .

  هدف : ارائه خدمات به مشمولين نظام وظيفه .

  دامنه عملكرد :شركت پست ج . ا . ا  ، متقاضي و نيروي انتظامي ج . ا . ا .

  تعريف : تعيين وضعيت مشمولين نظام وظيفه .

  مدت زمان انجام كار :يك به تناسب نوع درخواست حداقل 10 روز

  مراحل انجام كار :

  - مراجعه مشمول به باجه پستي .

  -  دريافت دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي از متصدي باجه .

  -  مطالعه دفترچه مذكور وتهيه كليه مدارك برابر باتوضيحات دفترچه.

  -  معاينه پزشكي ، براي مشمولين اعزام به خدمت و معافيت پزشكي .

  -  درج آدرس كامل پستي بر روي پاكت هاي آبي و سبز رنگ برابر نمونه درج شده بر روي پاكت .

  - كنترل شيوه آدرس نويسي توسط متصدي باجه .

  - قبول مرسوله در قالب سرويس پيشتاز .

  -  اخذ هزينه پستي برابر نرخ مصوب ، صدور قبض رسيد پستي و تحويل به مشمول.

  تبصره : در صورت برگشت پاكت مدارك به هر علت ، پاكت پس از رفع اشكال توسط متصدي مربوطه ، بدون دريافت وجه ، مجددا( فقط يكبار ) ارسال مي گردد.

   


  گروه دورانV5.5.5.0