پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  آزمونهاي سراسري سازمان سنجش آموزش كشور

                                                                 تاریخ بازنگری  02/02/1390


  عنوان :
  آزمونهاي سراسري سازمان سنجش آموزش كشور .

  هدف :فروش مدارك و ثبت نام از داوطلبان شركت در آزمون هاي سراسري سازمان سنجش آموزش كشور .

  دامنه كاربرد :شركت پست ج . ا . ا ، متقاضي و سازمان سنجش آموزش كشور.

  تعريف :
  بر اساس قرارداد منعقده بين شركت پست و سازمان سنجش آموزش كشور ، خدمات مربوط به توزيع دفترچه هاي راهنماي كنكور سراسري دانشگاه ها توسط باجه هاي پستي صورت مي گيرد . خدمات مربوط به فروش و ثبت نام آزمون تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل)- دوره دكترا -  آزمون  ورودي دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي دانشگاه جامع علمي كاربردي از طريق پست انجام مي گيرد .

  مدت زمان انجام كار:
  با يك بار مراجعه متقاضي جهت خريد مدارك و يك بارجهت

   ثبت نام صورت مي پذيرد. (مراجعه در روزهاي پاياني ثبت نام مشكلاتي را براي داوطلبان و متصديان پست ايجاد نموده وباعث افزايش مدت زمان انجام كار شده و معطلي مشتري را به دنبال دارد.)

   مراحل انجام كار :

  الف- فروش مدارك :

  - مراجعه متقاضي به باجه پستي.

  - دريافت دفترچه ثبت نام - فرم تقاضانامه كامپيوتري-پاكت مخصوص ثبت نام(پاكت پنجره دار )- پاكت مخصوص كارنامه و دريافت يك نسخه از سوش سه قسمتي M110 از متصدي مربوطه .

  - پرداخت هزينه متعلقه توسط متقاضي.

  ب- ثبت نام:

  - مراجعه متقاضي به باجه پستي .

  - ارائه پاكت و سوش تكميل شده به متصدي باجه.

  - كنترل گزينه هاي مشخص شده بر روي پاكت و مندرجات روي كارت تقاضانامه كامپيوتري كه از پشت پنجره تعبيه شده بر روي پاكت  مشخص مي باشدو همچنين مندرجات  تكميل شده توسط متقاضي .

  - دريافت هزينه مربوطه (هزينه پست سفارشي وكارمزد توزيع كارنامه و هزينه ثبت نام ) توسط متصدي .

  - الصاق 4 ليبل توسط متصدي برروي سه قسمت سوش M110 وپاكت .

  - تحويل قسمت سوم سوش (رنگ قرمز)به داوطلب


  گروه دورانV5.5.5.0