پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرویس اشتراک تمبر یادگاری

   

  تاریخ بازنگری : 02/02/1394

      

  عنوان : اشتراك تمبر يادگاری

  هدف : اشتراك تمبر يادگاری

  دامنه عملكرد : متقاضي اشتراك تمبر يادگاري و شركت پست ج . ا . ا .

  تعاريف :

  الف - تعريف تمبر يادگاري : اينگونه تمبرها به مناسبت هاي مختلف چاپ مي شود و با توجه به نوع كاغذ ، رنگ ، اندازه و تصويري كه در هر تمبر به كار مي رود ،حائز اهميت است .

  ب - اشتراك تمبر يادگاري : در اين  سرويس علاقمندان به جمع آوري تمبرهاي يادگاري

   
  مي توانند با مراجعه به واحد هاي پستي و پرداخت حق اشتراك ساليانه ، تقاضاي اشتراك تمبر يادگاري كنند و هر سه ماه يكبار تمبرهاي يادگاري به نشاني مشترك ارسال و هزينه هاي لفاف ، بيمه و غيره در صورت حساب مشترك اعمال و همراه تمبر ها به نشاني وي  ارسال مي شود .

  مدت زمان انجام كار :

  متقاضي در همان روزي كه تقاضاي اشتراك مي كند جزء مشتركان تمبر قرار گرفته و هر سه ماه يكبار تمبرهاي يادگاري منتشره به نشاني وي ارسال مي شود

   
  مراحل و شرح اقدامات :

  -
  تكميل فرم درخواست اشتراك تمبر يادگاري توسط متقاضي .

  -
  پرداخت وديعه (حق اشتراك ) مربوطه توسط متقاضي .

  -
  صدور قبض رسيد پستي توسط متصدي وتسليم به متقاضي .

  -
  ورود اطلاعات مربوط به متقاضي در كاردكس مربوطه و تعيين شماره اشتراك متقاضي توسط واحد مخزن تمبر و اشتراك تمبر .
  نمونه فرم :  دریافت نمونه فرم 


  گروه دورانV5.5.5.0