پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرويس كارت صلاحيت تاكسي
  تاریخ بازنگری : 02/02/1390دستگاه ارائه دهنده خدمت : شركت پست شركت ارائه دهنده خدمت : اداره پست استان فارس
  نام خدمت : سرويس كارت صلاحيت تاكسي
  تعريف خدمت : با استفاده از اين سرويس متقاضيان كارت صلاحيت تاكسي مي توانند پس از تهيه دفترچه ، تكميل فرم هاي تعبيه شده در دفترچه و ثبت نام در كلاس آموزشي شركت و پس از شركت در امتحان شهر شناسي ، پست كارت صلاحيت صادر شده متقاضي را درب منزل به وي تحويل مي دهد .
  ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : سازمان تاكسيراني شيراز
  قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : قرارداد شناره 1437/5/800 مورخ 20/01/88 بازاريابي اداره كل پست استان فارس
  زمان ميانگين براي سرويس : به ازاء هر سرويس 5 دقيقه بدون احتساب مدت سپري شده در نوبت و 72 ساعت جهت توزيع كارت صلاحيت متقاضي به درب منزل . هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : 56000 ريال بايت قبول ، كنترل مدارك ، تشكيل پرونده و تحويل مدارك به سازمان و توزيع كارت صلاحيت
  مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : 1- اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه 2- اصل و تصوير گواهينامه پايه 2 3- اصل و تصوير كارت پايان خدمت 4- اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي 5- اصل و تصوير كارت ملي 6- عكس جدي 4*3 18 قطعه 7- ارائه گواهي صحت بدني و فكري 8- اصل و تصوير گواهي عدم سوء پيشينه 9- تكميل فرم هاي دفترچه ، پوشه و گيره .
  نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري
  آدرس محل مراجعه : نواحي پستي شيراز

  تاریخ بازنگری  : 02/04/1389


  گروه دورانV5.5.5.0