پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  توزيع دفترچه هاي خدمات درماني
  تاریخ بازنگری : 02/02/1390
  دستگاه ارائه دهنده خدمت : شركت پست
  شركت ارائه دهنده خدمت : اداره پست استان فارس
  نام خدمت : توزيع دفترچه هاي خدمات درماني
  تعريف خدمت : بر اساس قرارداد اداره كل پست استان فارس با اداره كل بيمه خدمات درماني پست دفترچه هاي بيمه صادر شده توسط طرف قرارداد مستقر در محل باجه ناحيه 713 پستي را به آدرس گيرنده توزيع مي نمايد .
  ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : اداره كل بيمه خدمات درماني استان فارس
  قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : قرارداد شماره 7618/23/137 مورخ 12/12/88
  زمان ميانگين براي سرويس : 1- 24 ساعت در نقاط شهري 2-48 ساعت در شهرستانهاي استان 3-72 ساعت در نقاط روستائي هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : 15000 ريال براي دفترچه اول و 5000 ريال براي دفترچه هاي اضافي متقاضي
  مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : 1- سربرگ دفترچه قبل 2- هزينه صدور و چاپ دفترچه براي دفترچه هاي صندوق كاركنان دولت ، روستائيان ، ساير اقاشر 2000 ريال به ازاء هر دفترچه و براي دفترچه هاي صندوق ايرانيان 10000 ريال .
  نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري
  آدرس محل مراجعه : ناحيه 713 پستي شيراز
  تلفن : 7173000

  گروه دورانV5.5.5.0