پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  قبول مدارك و توزيع دفترچه هاي بيمه خدمات درماني
  اطلاعات مربوط به خدمت             تاریخ بازنگری : 02/02/1390
  دستگاه ارائه دهنده خدمت : شركت پست شركت ارائه دهنده خدمت : اداره پست استان فارس
  نام خدمت : سرويس قبول مدارك و توزيع دفترچه هاي بيمه خدمات درماني در شهرها و نقاط روستائي فاقد نمايندگي بيمه
  تعريف خدمت : با استفاده از اين سرويس متقاضيان مي توانند مدارك خود را جهت درخواست ، تعويض دفترچه بيمه به واحدهاي پستي دوليت ، دفاتر خدمات ارتباطي شهري و آي سي تي روستائي تحويل داده و پست دفترچه هاي بيمه را درب منزل گيرنده تحويل مي نمايد .
  ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : نمايندگي هاي بيمه خدمات درماني مستقر در شهرستانها
  قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : دستورالعمل شماره 10174/6/800 مورخ 22/03/89 - دستورالعمل سرويس پيشتاز
  زمان ميانگين براي سرويس : 2 روز هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : 15000 ريال براي يك دفترچه و 5000ريال براي دفترچه هاي بعدي متقاضي
  مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : 1- تكميل فرم هاي درخواست 2-آدرس نويسي دو پاكت يكي به آدرس نمايندگي بيمه شهرستان و ديگري به آدرس متقاضي .3- هزينه صدور چاپ دفترچه بيمه صندوق كاركنان دولت
  نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري
  آدرس محل مراجعه : كليه ادارات و واحد هاي پستي دولتي استان و دفاتر آي سي تي روستائي منتخب
  تلفن : 7173000

  گروه دورانV5.5.5.0