پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  امانات کرایه در مقصد

  1تاریخ بازنگری : 02/02/1390-عنوان : امانات كرايه در مقصد .

   2-هدف : ارسال امانات به صورتي كه هزينه پستي توسط گيرنده پرداخت گردد .  

  3-دامنه عملكرد : فرستنده ، گيرنده وشركت پست ج . ا . ا . 

  4-تعريف سرويس : امانات پستي محمولاتي هستند كه معمولا حاوي كالا يا نمونه كالاي مجاز بوده و با اعلام محتوي به پست سپرده مي شوند .

  اماناتي كه كرايه آنها در مقصد از گيرنده دريافت  مي گردد امانات كرايه در مقصد ناميده مي شوند وهزينه كارتن و لفاف بندي اين نوع امانات در مبدا از فرستنده دريافت مي گردد.

    5-مراحل انجام كار :

  1-5- مراجعه فرستنده به باجه مربوطه و تهيه لفاف مناسب .

  2-5- بازديد محتويات امانت توسط متصدي باجه وحصول اطمينان از عدم وجود ممنوعات پستي جوف امانت .

  3-5- ارائه فرمهاي كسب تكليف ،انصراف از بيمه ، اظهارنامه پستي و كرايه در مقصد به فرستنده.

  4-5- تكميل فرمهاي رديف 3 توسط فرستنده و تحويل به متصدي باجه .

  5-5- انجام لفاف بندي توسط متصدي باجه .

  6-5- درج آدرس دقيق پستي بر روي لفاف امانت توسط فرستنده .

  7-5- توزين امانت واخذ هزينه كارتن و لفاف بندي برابر نرخهاي مصوب توسط متصدي باجه .

  8-5- صدور و ارائه قبض رسيد پستي به فرستنده .   

  6-مدت زمان انجام كار : زمان قبول مرسوله از فرستنده در دفاتر پستي با توجه به حجم و وزن و نوع  لفاف بندي و استفاده يا عدم استفاده از سرويس بيمه بين 7  تا  15 دقيقه  متغير مي باشد .

   


  فلوچارت


  دریافت فرم


  گروه دورانV5.5.5.0