پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  امانات شکستنی

   تاریخ بازنگری : 02/02/1390-1عنوان : امانات شكستني  

  2-هدف : ارسال اماناتي كه محتويات آ‎نها شكستني مي باشد .  

  3-دامنه عملكرد : فرستنده ‏، گيرنده و شركت پست ج . ا . ا . 

  4-تعريف سرويس : امانات پستي محمولاتي هستند كه معمولا حاوي كالا يا نمونه كالاي مجاز بوده و با اعلام محتوي به پست سپرده مي شوند .

  امانات پستي شكستني به اماناتي اطلاق مي گردد كه  محتويات آنها شكستني بوده و بايد تحت مراقبت ويژه قبول و جا بجا گردند .

  ارائه اين سرويس براي ادارات پست اختياري است و روي آن بايد اتيكتي شامل تصوير ليواني به رنگ قرمز در زمينه سفيد چسبانده شود . به هزينه ارسال اينگونه امانات يك نرخ تكميلي ، معادل  25 درصد كرايه پستي ، اضافه مي گردد .

  (ارسال اينگونه امانات به صورت بيمه باعث اطمينان خاطر بيشتري براي فرستنده مي گردد ).    

  5-مراحل انجام كار :

  1-5- مراجعه فرستنده به باجه مربوطه و تهيه لفاف مناسب .

  2-5- بازديد محتويات امانت توسط متصدي باجه وحصول اطمينان از عدم وجود ممنوعات پستي جوف

  امانت .

  3-5- ارائه فرمهاي كسب تكليف ،انصراف از بيمه (در صورت عدم درخواست بيمه توسط فرستنده) و

  اظهارنامه امانات پستي به فرستنده
  .

  4-5- تكميل فرمهاي رديف 3 توسط فرستنده و تحويل به متصدي باجه .

  5-5- انجام لفاف بندي دو جداره توسط متصدي باجه .

  6-5- درج آدرس پستي بر روي لفاف امانت توسط فرستنده .

  7-5- توزين امانت و محاسبه كرايه پستي بر اساس تعرفه مصوب و الصاق تمبر و يا نقش تمبر به ميزان كرايه پستي متعلقه و اخذ وجوه مربوطه از فرستنده .

  8-5- صدور و ارائه قبض رسيد پستي به فرستنده .   

  6-مدت زمان انجام كار : زمان قبول مرسوله از فرستنده در دفاتر پستي با توجه به حجم و وزن ونوع لفاف بندي واستفاده يا عدم استفاده از سرويس بيمه بين 7 تا 15 دقيقه متغير مي باشد .


  فلوچارت

   

   
   
      دریافت فرم 

   


  گروه دورانV5.5.5.0