پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  امانات داخله بیمه

  1تاریخ بازنگری : 02/02/1390.عنوان : امانات داخله بيمه . 

  2. هدف : قبول و ارسال مرسولات حاوي كالا يا نمونه كالاي مجاز به صورت بيمه. 

  3. دامنه كاربرد : شركت پست ج ا ا ، فرستنده و گيرنده . 

  4.تعريف سرويس : امانات پستي محمولاتي هستند كه معمولاحاوي كالا يا نمونه كالاي مجاز بوده و با اعلام محتوي به پست سپرده مي شوند . براي ارسال امانات ، فرستنده موظف است فرم هاي مخصوص را تكميل كند .حداكثر وزن امانت اگر قابل تفكيك باشد 30 كيلوگرم است ولي چنانچه قابل تفكيك نباشد اين مقدار حداكثر50 كيلوگرم مي باشد ولي نسبت به تفاوت وزن ، نرخ بيشتري به آن تعلق مي گيرد . ابعاد مجاز براي امانات پستي عبارت  از 20 سانتي متر ارتفاع ، 60 سانتي متر طول و 45 سانتي متر عرض مي باشد.

  براي ارسال امانات فرستنده مي تواند ضمن اظهار ارزش محموله ، نسبت به بيمه نمودن آن اقدام نمايد ، در صورت آسيب ديدن يا فقدان مرسوله پست موظف به پرداخت غرامت به فرستنده برابر ارزش اظهار شده ( به مبلغ بيمه )  مي باشد . بديهي است هزينه پستي پرداخت شده توسط فرستنده نيزبه وي عودت مي گردد.  

  5. مراحل انجام كار :

  1-5- مراجعه فرستنده به باجه مربوطه و تهيه لفاف مناسب .

  2-5- بازديد محتويات امانت توسط متصدي باجه و حصول اطمينان از عدم وجود ممنوعات پستي در جوف امانت .

  3-5-ارائه فرم هاي كسب تكليف، بيمه ( قيمت اظهار شده ) واظهار نامه امانات پستي به فرستنده .

  4-5- تكميل فرم هاي رديف 3 توسط فرستنده و تحويل به متصدي باجه .

  5-5-انجام لفاف بندي توسط متصدي باجه.

  6-5- درج آدرس پستي بر روي لفاف امانت توسط فرستنده .

  7-5- توزين امانت  و محاسبه كرايه پستي و بيمه بر اساس تعرفه مصوب و الصاق تمبر و يا نقش تمبر به ميزان كرايه پستي متعلقه و اخذ وجوه مربوطه از فرستنده.

  8-5- صدور و ارايه قبض رسيد پستي به فرستنده . 

  6.مدت زمان انجام كار : زمان قبول مرسوله از فرستنده در دفاترپستي با توجه به حجم و وزن ونوع لفاف بندي  بين 7 تا 15 دقيقه
  متغير ميباشد .

   


  فلوچارت
   

   


  فرم  دریافت فرم


  گروه دورانV5.5.5.0