پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  امانات پستی داخله

  .تاریخ بازنگری : 02/02/1390عنوان : امانات پستي داخله . 

  2. هدف : قبول و ارسال مرسولات حاوي كالا يا نمونه كالاي مجاز . 

  3. دامنه كاربرد : فرستنده ، گيرنده و شركت پست ج . ا . ا  . 

  4. تعريف سرويس : امانات پستي محمولاتي هستند كه معمولاحاوي كالايا نمونه كالاي مجاز بوده و با اعلام محتوي به پست سپرده مي شوند . براي ارسال امانات ، فرستنده موظف است فرم هاي مخصوص را تكميل كند .حداكثر وزن امانت اگر قابل تفكيك باشد 30 كيلوگرم است . چنانچه امانت مذكور قابل تفكيك نباشد اين مقدار حداكثر 50 كيلوگرم  مي باشد ولي نسبت به تفاوت وزن نرخ بيشتري به آن تعلق مي گيرد . ابعاد مجاز براي امانات پستي عبارت  از 20 سانتي متر ارتفاع ، 60 سانتي متر طول و 45 سانتي متر عرض مي باشد.امانات عادي اماناتي هستند كه هيچگونه شرايط ويژه اي براي قبول ، رهسپاري يا توزيع آنها در نظر گرفته نشده است و درصورت فقدان ويا ضايع شدن در جريان عمليات پستي غرامت آنها بر حسب مقررات وبا توجه به وزن آنها تامين و پرداخت مي گردد .همچنين حمل و نقل اين امانات كه فقط به صورت ثبتي قبول مي شوند عمدتا از راه زميني يا دريايي انجام مي پذيردونسبت به ساير مرسولات پستي بدون اولويت محسوب مي شوند .      

  5. مراحل انجام كار :

  1-5- مراجعه فرستنده به باجه مربوطه و تهيه لفاف مناسب .

  2-5- بازديد محتويات امانت توسط متصدي باجه و حصول اطمينان از عدم وجود ممنوعات پستي در جوف امانت .

  3-5- ارائه فرم هاي كسب تكليف، انصراف از بيمه واظهار نامه امانات پستي به فرستنده .

  4-5- تكميل فرم هاي رديف 3 -5 توسط فرستنده و تحويل به متصدي باجه .

  5-5- انجام لفاف بندي توسط متصدي باجه.

  6-5- درج آدرس پستي بر روي لفاف امانت توسط فرستنده .

  7-5- توزين امانت و محاسبه كرايه پستي بر اساس تعرفه مصوب و الصاق تمبر و يا نقش تمبر به ميزان كرايه پستي متعلقه و اخذ وجوه مربوطه از فرستنده.

  8-5- صدور و ارايه قبض رسيد پستي به فرستنده . 

  6.مدت زمان انجام كار : زمان قبول مرسوله از فرستنده در دفاترپستي با توجه به حجم و وزن ونوع لفاف بندي بين 7 تا 15 دقيقه

  متغير ميباشد .

   

   


  فلوچارت

   

   


  فرم  دریافت فرم

  گروه دورانV5.5.5.0