پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرویس سفارشی دو قبضه خارجه

  1تاریخ بازنگری : 02/02/1390-عنوان : سفارشي دو قبضه خارجه.

   2-هدف :  اطمينان فرستنده از تحويل مرسوله به گيرنده يا داشتن مدرك تحويل 

  3- دامنه عملكرد : شركت پست ج . ا . ا ، فرستنده ، گيرنده و كشور مقصد .   

  4- تعريف سرويس : در اين سرويس جهت اطمينان فرستنده از تحويل مرسوله به گيرنده  قبض رسيد دوم طراحي گرديده كه توسط فرستنده تكميل و به مرسوله الصاق و در قبال اخذ تعرفه جداگانه به مقصد ارسال مي شود . هنگام تحويل مرسوله ، امضاي گيرنده بر روي قبض دوم اخذ و به فرستنده عودت مي گردد .   

  5-مراحل انجام كار :

  1-5- مراجعه فرستنده به باجه و خريد لفاف مناسب .

  2-5- درج آدرس پستي فرستنده و گيرنده بر روي لفاف توسط فرستنده ( به زبان لاتين ) .

  3-5-دريافت قبض رسيد دوم (كارت دوقبضه ) از متصدي و تكميل آن توسط فرستنده .

  4-5-تحويل مرسوله و قبض رسيد دوم به متصدي.

  5-5- توزين مرسوله و كنترل وزن با تمبر الصاق شده توسط متصدي.

  6-5-صدور قبض رسيد پستي و تسليم آن به فرستنده و دريافت هزينه هاي متعلقه . 

  6-مدت زمان انجام كار : حداقل و حداكثر زمان قبول مرسوله در واحد هاي پستي با توجه به حجم ، وزن و نوع لفاف بندي بين5

  تا 10 دقيقه متغير مي باشد .
   


  فلوچارت
     

   


  گروه دورانV5.5.5.0