پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرویس سفارشی خارجه

  1تاریخ بازنگری : 02/02/1390- عنوان : سفارشي خارجه . 

  2-هدف : ارسال مرسولات پستي به صورتي كه امكان پيگيري سرنوشت مرسوله توسط فرستنده وجود داشته باشد . 

  3-دامنه عملكرد : شركت پست ج . ا . ا ، فرستنده ، گيرنده و كشور مقصد.   

  4- تعريف سرويس : در اين سرويس در مقابل دريافت مرسوله وهزينه پستي ، قبض رسيد پستي به فرستنده تسليم مي گردد.

  انواع مرسولات پستي اعم از نامه ، مطبوع ، كارت پستال را مي توان از طريق اين سرويس به هر يك از كشورها ارسال نمود .

   بديهي است هزينه  پستي بر اساس وزن و نوع مرسوله همچنين كشور مقصد متغير مي باشد .

  در اين سرويس قبض رسيد پستي  اين امكان را  براي فرستنده به وجود مي آورد تا بتواند مرسوله خود را پيگيري نمايد .

  بديهي است اين نوع مرسولات از لحاظ سرعت در تحويل وتوزيع با ديگر مرسولات تفاوتي ندارد .

  نكته : مراسلات سفارشي خارجه را نمي توان بيمه نمود .  

  5- مراحل انجام كار :

  1- 5- مراجعه فرستنده به باجه مربوطه و تهيه لفاف مناسب .

  2- 5- درج آدرس پستي فرستنده و گيرنده روي لفاف توسط فرستنده (به زبان لاتين ) .

  3- 5- كنترل لفاف ، آدرس نويسي و محل الصاق تمبر توسط متصدي باجه .

  4- 5-  توزين مرسوله و كنترل وزن با تمبر الصاق شده توسط متصدي باجه.

  5- 5- صدور قبض رسيد پستي و تسليم آن به فرستنده و دريافت هزينه هاي متعلقه .

   6-مدت زمان انجام كار : حداقل و حداكثر زمان قبول مرسوله در واحد هاي پستي با توجه

  به حجم ، وزن و نوع لفاف بندي بين

  5 تا 10 دقيقه  متغير مي باشد .

   


  فلوچارت
     

  گروه دورانV5.5.5.0