پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرویس سفارشی دو قبضه داخله

  تاریخ بازنگری : 02/02/1390.عنوان :  سفارشي دو قبضه داخله . 

  2. هدف :  اطمينان فرستنده از تحويل مرسوله به گيرنده يا داشتن مدرك تحويل  . 

  3. دامنه عملكرد : فرستنده ، گيرنده و شركت پست ج . ا . ا .   

  4.تعريف سرويس : در اين سرويس فرستنده قبض رسيد دوم ( كارت دو قبضه ) را تكميل نموده و متصدي ضمن صدور قبض رسيد پستي براي فرستنده قبض دوم را به مرسوله الصاق و در قبال اخذ تعرفه جداگانه به مقصد ارسال مي نمايد . هنگام تحويل مرسوله امضاي گيرنده  بر روي قبض دوم اخذ و به فرستنده عودت مي گردد .   

  5. مراحل انجام كار :

  1-5- مراجعه فرستنده به باجه پستي .

  2-5- تهيه لفاف مناسب از باجه مربوطه(پاكت ، كارتن و 000)توسط فرستنده .

  3-5- درج آدرس پستي فرستنده و گيرنده توسط فرستنده بر روي لفاف .

  4-5- دريافت قبض رسيد دوم (كارت دوقبضه ) از متصدي و تكميل آن توسط فرستنده .

  5-5- تحويل مرسوله و قبض رسيد دوم به متصدي.

  6-5- توزين مرسوله و كنترل وزن با تمبر الصاق شده توسط متصدي.

  7-5- صدور قبض رسيد پستي وتسليم آن به فرستنده و دريافت هزينه هاي متعلقه . 

  6.مدت زمان انجام كار : حداقل و حداكثر زمان قبول مرسوله در دفاتر پستي با توجه به حجم ، وزن و نوع لفاف بندي بين 5 تا 10 دقيقه متغير مي باشد .


  فلوچارت

   


  فرم
     
     

  دریافت فرم  


  گروه دورانV5.5.5.0