پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرویس سفارشی بیمه

  1تاریخ بازنگری : 02/02/1390- عنوان: سفارشي بيمه(با ارزش اظهار شده) .

  2- هدف :  تامين نياز فرستنده در ارسال وجه نقد ، اسناد ، اوراق بهادار و اشياء قيمتي . 

  3- دامنه عملكرد : فرستنده ، گيرنده و  شركت پست ج . ا . ا .   

  4- تعريف سرويس :  سفارشي بيمه براي تضمين و امنيت محتويات مرسولات پستي كه داراي ارزش مادي يا معنوي براي فرستنده مي باشد راه اندازي گرديده است . در اين سرويس بر اساس ارزش اظهار شده محتويات مرسوله علاوه بر هزينه پستي مبلغي به عنوان بيمه از فرستنده دريافت و معادل مبالغ مذكور بر روي مرسوله تمبر الصاق مي گردد . در صورت مفقود شدن يا آ‎سيب ديدن مرسوله بيمه ، پست موظف به پرداخت غرامت به فرستنده به مبلغ اظهار شده  در قبض رسيد پستي ميباشد .    

  5- مراحل انجام كار:

  1-5- تهيه لفاف مناسب (پاكت ، كارتن و000 ( ازباجه مربوطه توسط فرستنده.

  2-5- درج آدرس پستي فرستنده و گيرنده توسط فرستنده .

  3-5- كنترل لفاف ، آدرس پستي و ارزش اظهار شده از سوي فرستنده توسط متصدي باجه .

  4-5- توزين مرسوله و كنترل وزن با تمبر الصاق شده توسط متصدي .

  5-5- صدور قبض رسيد پستي و تحويل به فرستنده .

  6- مدت زمان انجام كار : حداقل و حداكثر زمان قبول مرسوله در دفاتر پستي با توجه به حجم و وزن و نوع لفاف بندي متغير بوده و بين 2 تا 10 دقيقه است .


  فلوچارت

   

   

  دریافت فرم 


  گروه دورانV5.5.5.0