پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  صندوق شخصی

   

  -عنوان : اشتراك صندوق شخصي . (تاریخ بازنگری :02/02/1390)

  2- هدف : اشتراك صندوق شخصي . 

  3- دامنه عملكرد : متقاضي صندوق  شخصي وشركت پست ج . ا . ا  . 

  4- تعريف سرويس :  

   الف ) سرويس صندوق پستي شخصي : يكي از روشهاي توزيع مرسولات پستي  است كه       در  اين سرويس از شماره هاي اختصاص يافته از  سوي  واحد هاي پستي  به  جاي  نشاني استفاده مي شود .

   ب ) متقاضي : اشخاص حقيقي وحقوقي مي توانند مطابق مقررات آيين نامه متقاضي صندوق شخصي بوده و پس از موافقت اداري وانعقاد توافق نامه يك باب صندوق پستي با شماره  اختصاصي دريافت نمايند .

   ج ) توافقنامه : سندي است كه در جهت واگذاري صندوق با عنايت به مقررات آيين نامه صندوقهاي شخصي بين واحد پستي و مشترك تنظيم وپس از امضاء طرفين لازم الاجرا است .

   5-مراحل انجام كار :

  1-5- تكميل فرم درخواست صندوق شخصي .

  2-5- استعلام آدرس متقاضي از واحد توزيع .

  3-5- تحويل مدارك توسط متقاضي .

   4-5- تكميل پرونده و تعيين شماره صندوق پستي و تحويل كليد صندوق به متقاضي.

   

  -  مدارك مورد نياز :

  1-اشخاص حقوقي : معرفي نامه ، تصوير اساس نامه ، آگهي روزنامه رسمي ، تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس نماينده معرفي شده .

  2- اشخاص حقيقي : تصوير شناسنامه ، دو قطعه عكس ، فتوكپي قبض تلفن .  

  -   صندوق واگذار شده براي سالهاي بعد قابل تمديد خواهد بود .

  - هزينه هاي متعلقه مطابق نرخنامه شركت پست از مشترك دريافت مي شود .

  - اجاره بهاي صندوقهاي واگذار شده در 6 ماهه اول سال معادل اجاره ساليانه و در سه ماهه سوم سال معادل 6ماه ( نصف اجاره ساليانه ) و در سه ماهه چهارم سال معادل سه ماه (4/1 اجاره ساليانه ) محاسبه و از مشترك دريافت مي شود.

   

  6-مدت زمان انجام كار : 72-48 ساعت طول مي كشد .    


  فلوچارت

  فرم
        دریافت فرم


  گروه دورانV5.5.5.0