پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • En
معرفی

    سرویس پست دو قبضه - اعلامیه دریافت

    سرویس پست دو قبضه - اعلامیه دریافت فرستندگان  تاریخ بازنگری : 02/02/1390

    مرسولات ثبتی به منظور حصول اطمینان از تسلیم مرسولات خود به دست گیرندگان میتوانند از ادارات پست مبداء درخواست ارسال مرسوله به همراه قبض دوم را بنمایند . بدین منظور هزینه ای جدا از سایر هزینه های پستی به اینگونه مرسولات تعلق میگیرد که فرستنده باید آنرا بپردازد. قبض دوم به امضای گیرنده رسید و با سریعترین سرویس پستی برای فرستنده برگشت داده میشود.


    گروه دورانV5.5.5.0