پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • En
معرفی

    IBRS - سرویس پست جواب قبول

    IBRS - سرویس پست جواب قبول  تاریخ بازنگری : 02/02/1390

    برای آگاهی از نظرات ، نگرشها ، نیازها ، علایق و ذائقه های مصرف کنندگان و مشتریان کالا یا خدمات این سرویس که در واقع مکمل سرویس پست مستقیم است گردآوری وارسال فرم های نظر سنجی را برای پژوهشگران و موسسات تحقیقاتی امکانپذیر ساخته است . این سرویس امکان ارتباط دوطرفه را برای فرستنده و گیرنده فراهم می کند متقاضیان این سرویس با مراجعه به ادارات پست و عقد قرارداد ، هزینه های مربوطه را پرداخت و سپس پرسشنامه ها به شکل کارت آئروگرام یا پاکت پستی برای مشترکین مورد نظر ارسال میگردد. پاسخگویان هم بدون پرداخت هزینه های پستی یا الصاق تمبر پاسخنامه ها را به صندوق پستی انداخته و یا به باجه پست تحویل میدهند. واحدهای پستی نیز پس از جمع آوری پاسخنامه ها آنرا به نشانی متقاضی ارسال می کنند .


    گروه دورانV5.5.5.0