پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرویس پست مستقیم

  سرویس پست مستقیم  (تاریخ بازنگری :02/02/1390)

  دستگاه ارائه دهنده خدمت : شركت پست شركت ارائه دهنده خدمت : اداره پست استان فارس
  نام خدمت : پست مستقيم
  تعريف خدمت : يك روش تبليغاتي است كه به كسب و كارها اجازه مي دهد با مخاطبان مورد نظر خود به طور مستقيم ارتباط برقرار نموده و دقيقاً بداند كه چقدر بايد تبليغات كنند چه كساني آنها را دريافت دارند و چه تعدادي به آنها پاسخ مي دهند.
  ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : 1- نظام پزشكي 2- آموزش و پرورش 3- ايران خودرو 4- شعب بانكها 5- مركز تحقيقات پژوهشهاي وزارت فرهنگ آموزش عالي
  قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : نرخنامه مصوب سال 13/2/83/690/400/پ- عدم عودت مرسولات برگشتي پست مستقيم به پست مبدا- ارسال آمار عملكرد قراردادها - نحوه وصول وجوه قراردادها
  زمان ميانگين براي سرويس : با توجه به نوع قراردادها متغير است معمولاً تا 15 روز) هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : مطابق جداول نرخنامه در پيوست
  مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : مجوزفعاليت اطلاعيه ثبت
  نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه به پست مستقيم – بازاريابي
  آدرس محل مراجعه : شيراز بلوار مدرس اداره كل پست استان فارس واحد بازاريابي
  تلفن : 7352574 آدرس وب سايت :
  ساير توضيحات :
  دسته بندي هاي مربوط به خدمت : علوم، فناوري و ارتباطات
  هزينه هاي مربوط به خدمت :
  مبلغ نام بانك كد شعبه شماره حساب نام صاحب حساب توضيحات
  فرم هاي مربوط به خدمت :
  نام فرم كد فرم توضيحات فايل
  فرم قرارداد جواب قبول F-101 Download
  فرم امكان سنجي شهرستان F-173-0 Download
  فرم قرارداد پست مستقيم F-102 Download
  فرم امكان سنجي استان F-172-0 Download
  فرم امكان سنجي ستاد F-171-1 Download
  ليست استان هاي ارايه دهنده خدمت


  گروه دورانV5.5.5.0