پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرویس پست عادی

  تاریخ بازنگری : 02/02/1394

  سرویس پست عادی

  شامل نامه ها و مطبوعاتی هستند که فرستندگان روی آنها تمبر الصاق نموده و در صندوق پستی انداخته یا به باج های پستی تحویل میدهند و مرسوله بصورت عادی در جریان کار،مبادله و به مقصد ارسال میگردد و هیچگونه ثبت و ربطی روی آن صورت نمی گیرد

  مراحل انجام کار بشرح دیاگرام زیر است :


  گروه دورانV5.5.5.0